Algemene voorwaarden Fitam

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Fitam: Het bedrijf dat persoonlijke training en coaching verzorgt op het gebied van sport en voeding;
 2. Trainer: Tamara Scholten of een door haar aangewezen derde;
 3. Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon waarmee een overeenkomst is aangegaan;
 4. Trainingssessie: De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Fitam en klant.

Artikel 3: Toepassing recht en wijzigingen

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing;
 2. Alle geschillen tussen de partijen die betrokken zijn bij de overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissement rechtbank Zutphen;
 3. De trainer is bevoegd, binnen de grenzen der redelijkheid, onderhavige voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 4: Tarieven en betalingen

 1. Het tarief voor een trainingssessie wordt vooraf bepaald. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW;
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de klant gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de trainer per direct worden doorgegeven aan de klant;
 3. Betaling dient na ontvangst van de factuur te geschieden, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen;
 4. De factuur voor de overeengekomen contractperiode wordt voorafgaand aan de contractperiode verstuurd;
 5. Alle overeengekomen afspraken kennen geen verlenging anders dan is overeengekomen en er geldt dus geen opzegtermijn;
 6. Indien de klant weigert het overeengekomen bedrag te betalen, is de trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, dan zal de trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de klant;
 7. Klachten omtrent een factuur dienen binnen 7 dagen na de dag van verzending schriftelijk via e-mail naar info@fitam.nl bij Fitam te zijn ingediend.

 

Artikel 5: Trainingssessies, annulering

 1. Het is trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door haar aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst;
 2. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid;
 3. Indien de klant verhinderd is voor een trainingssessie, dient de klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven aan de trainer, waarna de trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe trainingssessie wordt ingepland. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de trainingssessie, zullen de kosten van de trainingssessie in rekening gebracht worden bij klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren trainingssessie ontstaat;
 4. Trainer heeft het recht een geplande trainingssessie te annuleren tot 24 uur voor aanvang ervan, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van de trainer om trainingssessies te verzorgen, heeft de trainer het recht om de overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin zij niet in staat is trainingssessies te verzorgen. Is de trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat trainingssessies te verzorgen, dan is de trainer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de klant.

 

Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid

 1. Sporten bij Fitam is op eigen risico;
 2. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat blessures ontstaan bij klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en klant dienen het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de klant gedurende een training geblesseerd raken, is de trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk;
 3. Ook is de trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van trainer;
 4. Indien de klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere trainingssessies te volgen, zullen de reeds geplande trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van een trainingssessie absoluut verhindert, waaronder spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden;
 5. Indien klant wegens nalatigheid afbreuk doet op de ter beschikking gestelde materialen, kan hij/zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld;
 6. Klant verbindt zich al hetgeen zij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft met de grootst mogelijk zorg te behandelen (bv. materialen). Klant zal niets van de trainer meenemen, zich toe-eigenen, ter verkoop aanbieden of er persoonlijk voordeel mee doen zonder de expliciete voorafgaande toestemming van de trainer;
 7. De attributen en faciliteiten (indien van toepassing) die door trainer aan de klant ter beschikking worden gesteld tijdens de training, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik tijdens deze training.

 

Artikel 7. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en social media

 1. Fitam en de opdrachtgever c.q. klant zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen;
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid wordt gewezen of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 3. Klant is zich ervan bewust dat foto’s en video’s worden gebruikt voor marketing en communicatie doeleinden. Indien klant geen toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s waarop hij/zij te zien is voor online en offline toepassingen zoals website, sociale media, of drukwerk zoals posters en/of flyers, dient klant dit schriftelijk te melden bij trainer.